Zachęcamy do tworzenia autorskich programów wychowania fizycznego. Dobry nauczyciel potrafi przewidywać i w sposób przemyślany organizuje proces nauki krok po kroku, dostosowując metody, formy oraz środki pracy do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów. Zdaniem naszego eksperta, dr. Pawła F. Nowaka, wychowanie fizyczne – podobnie jak trening sportowy – to długi proces, czyli ciąg powiązanych ze sobą nauczycielskich interwencji, nieprzypadkowych i zaplanowanych w odpowiedniej kolejności, tak aby wpisać się w jedną z najważniejszych zasad dydaktyki: od ogółu do szczegółu, od zadań łatwiejszych do trudniejszych, czyli od lekcji zapoznawczych i nauczających przez doskonalące, aż po kontrolne i sprawdzające. Lekcje powinny zatem być ze sobą powiązane w sposób uporządkowany – dzisiejsza jest kontynuacją wcześniejszej, a jednocześnie determinuje kolejną i następną... Logiczne ustawienie proporcji treści poszczególnych lekcji i właściwej tych lekcji kolejności wymaga przemyślanego planowania. Dlatego też nie bójmy się tworzyć własnych programów, własnych lekcji WF z pomysłem, korzystajmy z rad ekspertów metodycznych, branżowych czasopism, poradników lub kursów pomocnych w samodzielnym planowaniu pracy. Zawsze program autorski będzie ciekawszym rozwiązaniem aniżeli modyfikacja cudzego.

WF Z POMYSŁEM

Gry i zabawy ruchowe na śniegu – kształtowanie celności

Do Podstawy Programowej III Etapu Edukacji:
2.2. Trening zdrowotny. Uczeń wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3.3. Sport całego życia i wypoczynek. Uczeń wskazuje miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

Gry i zabawy bieżne – kształtowanie wydolności fizycznej z wykorzystaniem piłek lekarskich

Do Podstawy Programowej z Wychowania Fizycznego etap III: 2.1. Trening Zdrowotny. Uczeń omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;

MMA na lekcji wychowania fizycznego. Zasady dydaktyczne w praktyce

Mieszane sztuki walki (ang. mixed martial arts, MMA), to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy walczą przy wykorzystaniu dowolnych technik wywodzących się z różnych sportów, jak i sztuk walk bez broni, tj.: zapasów, boksu, judo, ju-jitsu, karate, kickboxingu, may thai czy też taekwondo.

WARSZTAT TRENERA I WUEFISTY

Trening oporowy w młodym wieku

Tak naprawdę wysiłek oporowy, nazywany też siłowym, towarzyszy człowiekowi od pierwszych miesięcy życia. Mianem tym przecież określa się każdą pracę mięśni pod działaniem dużego obciążenia, która przewyższa możliwości zaopatrzenia w tlen. Raczkowanie jest zatem pierwszym treningiem siłowym w naszym życiu. A co z siłownią? Jak zareagować na prośbę dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej dotyczącą chęci rozpoczęcia treningu ze sztangą i hantlami?

BEZPIECZNE ZAJĘCIA

AWANS ZAWODOWY

Procedura tworzenia i wdrażania własnego programu nauczania

Wielu pedagogów ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego wybiera – jako sposób realizacji jednego z wymagań zawartych § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli – opracowanie i wdrożenie programu własnego.

PSYCHOLOG RADZI

Czy stosowanie nagród rzeczywiście jest skuteczne w sporcie?

Nieodłącznym elementem oceny dokonywanej zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i treningu sportowego jest system nagradzania i karania. Jest jednym z czynników oddziaływania wychowawczego, stanowi informację zwrotną, nieocenioną w procesie nabywania nowych umiejętności. Znajomość mechanizmu działania oraz prawidłowe ich stosowanie jest niezwykle istotne, ponieważ oprócz bezpośredniego wpływu na zachowanie młodej osoby podczas zajęć, kształtuje jej cechy psychiczne na przyszłość.

WF W SZKOLE

Eksperyment w Naperville. Jaki trening jest najlepszy dla mózgu?

Regularna aktywność fizyczna ma bardzo korzystny wpływ na stan organizmu, a szczególnie dobrze działa na układy: krążenia i oddechowy, o czym wiemy już od dawna. O wiele bardziej złożone jest oddziaływanie wysiłku fizycznego na mózg, a tym samym jego pośredni wpływ na inteligencję czy kreatywność. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do dzieci, u których prawidłowy rozwój fizyczny powinien wspierać odpowiedni rozwój intelektualny.